ข่าว : ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2560

รายละเอียด  : วันที่ 19 เมษายน 2560 หมู่ 1 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดเกาะรุ้ง
     
วันที่ 20 เมษายน 2560 หมู่ 2 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่2
     
วันที่ 21 เมษายน 2560 หมู่ 3 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 3
     
วันที่ 24 เมษายน 2560 หมู่ 4 และหมู่ 5เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 5
     
วันที่ 25 เมษายน 2560 หมู่ 6 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 6
     
วันที่ 26 เมษายน 2560 หมู่ 7 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนวัดเทพสิทธาราม
     
วันที่ 27 เมษายน 2560 หมู่ 8 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดบ้านใหม่บนผู้แจ้งข่าว : กองคลัง อบต.บ้านใหม่ ประกาศเมื่อ :