ข่าว : กำหนดการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

รายละเอียด  : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมโครงการประชาคมเชิงปฏิบัติ เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ผู้แจ้งข่าว : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ประกาศเมื่อ :